SK EN

Certifikáty

Spoločnosť SecuriLas, s.r.o. je držiteľom bezpečnostných certifikátov vydaných KR PZSR Bratislava a NBÚ a zároveň pre dosiahnutie maximálnej kvality poskytovaných služieb zaviedla integrovaný manažérsky systém.

Spoločnosť SecuriLas, s.r.o. spĺňa požiadavky na prevádzkovateľa technickej služby na ochranu majetku a osôb, ako aj podmienky priemyselnej bezpečnosti pre oboznamovanie sa, postúpenie a vznik utajovaných skutočností na stupeň utajenia „Dôverné".

Politika kvality SecuriLas

 • Udržiavať spokojnosť zamestnancov zlepšovaním pracovných podmienok spravodlivým ohodnocovaním pracovných výsledkov, prostredníctvom sociálneho programu ako aj možnosťou profesného rastu.
 • Dosiahnuť trvalú stabilitu a prosperitu spoločnosti na základe kvalitných produktov a poskytovaných služieb zákazníkom.
 • Sústavne pracovať na skvalitňovaní služieb poskytovaných zákazníkom.
 • Zvyšovať mieru zodpovednosti všetkých pracovníkov a zabezpečiť ich aktívnu účasť na rozhodovaní.
 • Sledovať najnovšie trendy v oblasti bezpečnostných systémov a ich aplikovanie v praxi.
 • Udržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality.
 • Dodržiavať záväzky v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce z platnej legislatívy.
 • Sledovať a minimalizovať vznik bezpečnostných a zdravotných rizík, rizík ochorení, nehôd a nežiadúcich udalostí na pracoviskách, ako aj vznik odpadov produkovaných pri našej činnosti
 • Neustálym vzdelávaním zvyšovať úroveň a povedomie pracovníkov v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na všetkých prevádzkach.
 • Analyzovať a minimalizovať úrazovosť na pracoviskách, ako aj riziko havárií.
 • O zabezpečovaní ochrany životného prostredia a bezpečnosti našich pracovníkov a produktov informovať verejnosť.
 • Klásť dôraz na prevenciu, predvídanie závad, nehôd a havarijných stavov, oproti odstraňovaniu zistených nedostatkov.
 • Uprednostňovať zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodňovaním.
 • V starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť pri práci a naše výrobky uplatňovať princíp prevencie ako aj neustáleho zlepšovania.


&nsbp;
Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png