SK EN

Integrovaný bezpečnostný systém

Integrovaný bezpečnostný systém (IBS) by mal, tak ako vyplýva z jeho názvu, integrovať bezpečnostné systémy. V praxi sa stretávame s rôznymi výkladmi podľa toho, čo kto ponúka. Mať integrovaný systém znie dobre ale v reálnej praxi ich je zavedených len niekoľko.

Z pohľadu našej firmy - SecuriLas je IBS špeciálne riešenie na mieru, ktoré netvorí len prepojenie bezpečnostných systémov do jedného grafického rozhrania. Vzhľadom na komplexnosť riešenia a náročnosť pri zadefinovaní a udržiavaní systému, ktorý obnáša aj zodpovednosti na strane užívateľa, klienti zväčša uprednostnia len jednotné grafické rozhranie pre zobrazovanie stavov z pripojených bezpečnostných systémov a základné možnosti ich ovládania. Toto je len malá časť IBS v prvotnej fáze. Ak je to ponímané ako konečné riešenie, je vhodnejšie nazvať to grafickou nadstavbou.

Klienti si často neuvedomujú možné prínosy integrovaného systému, ako sú zjednodušenie procesov ak ich organizácia má, napr. automatizácia pridelenia prístupových práv novým zamestnancom. IBS počas zavedenia odhalí, ktoré procesy sú nedostatočné alebo nie sú vôbec zavedené. V rámci IBS sa nerieši len prepojenie systémov fyzickej objektovej bezpečnosti, ako sú kamerové systémy, systémy na kontrolu vstupov, elektrická zabezpečovacia a požiarna signalizácia, technologické alarmy atď., ale aj nastavenia reakcií na udalosti a pomoc obsluhe zvládnuť krízové situácie, ako aj možnosti vyhodnotenia kvality zásahu zo strany obsluhy systému. Na základe prijatých organizačných opatrení sa v rámci IBS naprogramujú k vybraným udalostiam inštrukcie pre obsluhu, notifikácie zodpovedným osobám, atď. Systém tiež ponúka možnosť automatickej eskalácie.

V naozaj integrovanom systéme je možné riešiť kontrolu obchôdzok bez potreby špecializovaného systému s využitím prvkov existujúcich systémov: napr. prechod cez dvere v rámci plánovanej trasy, alebo detekcia pohybu z kamery, priloženie karty k čítačke. V rámci plánovanej obchôdzky sa vytvorí kontrolný mechanizmus pomocou existujúcich prvkov, ktoré musia byť aktivované v logickom slede v rámci časového plánu. Takýto systém obsluha neoklame, ako je to možné v prípade jednoduchých systémov na kontrolu obchôdzok.

Vzhľadom na to, že IBS je komplexné riešenie tak musí byť otvorené aj pre ďalšie integrácie nielen z hľadiska systémov fyzickej bezpečnosti zákazníka, ale musí ponúkať aj možnosti integrácie s IT bezpečnosťou, ako aj prepojenie na personalistiku. V praxi je bežné, že informácia o ukončení pracovného pomeru príde neskôr na odbor bezpečnosti, a v niektorých organizáciách nepríde vôbec z dôvodu chýbajúcich interných predpisov. Úplne bežné je, že osoba nepracuje v organizácii niekoľko mesiacov, alebo aj viac ako rok, ale nikto jej nezrušil oprávnenia v rámci bezpečnostných systémov.

Keďže každý klient má svoje špecifiká, ako aj vlastné požiadavky na bezpečnosť, každý IBS je unikátny. Ale ak má byť v praxi aj funkčný tak vyžaduje aktívne zapojenie klienta nielen pri návrhu, ale aj po odovzdaní. Každá organizácia sa vyvíja, menia sa interné predpisy aj používané technológie, a preto treba IBS upravovať aby reflektoval na aktuálne požiadavky organizácie.
Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png