SK EN

Manažment kľúčov

Manažment kľúčov je organizovaný bezpečnostný systém správy kľúčov v rámci budovy alebo súboru objektov organizácie - firmy, ktorý by mal byť vybudovaný v nadväznosti na ďalšie bezpečnostné systémy aby tvorili jeden systémový celok. Manažment kľúčov nie je len prevencia pred neautorizovaným použitím kľúčov s zavedením dokumentovaného systému vrátane informácií o stave a používaní dôležitých kľúčov ako aj reportoch o použití núdzových kľúčov v kritických situáciách ale aj efektívne spravovanie a riadenia dverného hardvéru na vstupoch do dôležitých priestorov.

Len málo organizácií v našom regióne má zavedený ucelený systém pre manažment kľúčov, ktorý má eliminovať maximum možných bezpečnostných rizík vyplývajúcich z nasledovných rizikových elementov:

 • Fyzické kľúče (vydané aj nevydané)
 • Držitelia kľúčov
 • Informácie o konkrétnych produktoch na konkrétnych lokalitách

Ak máte v zavedený systém pre manažment kľúčov mali by ste poznať odpovede minimálne na nasledovné otázky:

 • Aký kľúčový systém používate?
 • Aké kľúče máte?
 • Ktoré kľúče ste vydali?
 • Ktoré kľúče nie sú vydané?
 • Kde sa nachádzajú konkrétne kľúče?
 • Kto má kľúče?
 • Môžem vysledovať všetky kľúče?

Spoločné problémy v rámci správy kľúčov

Viete identifikovať všetky lokality s možnosťou uzamknutia v rámci organizácie?

 • Ktoré sú to?
 • Kde presne sa nachádzajú?

Viete identifikovať hardvér na otváranie dverí a ostatné príslušenstvo na dverách použité vo Vašej organizácii?

 • Kde sa nachádza?
 • Presne aký hardvér a aké kľúče sú použité na konkrétnych dverách?
 • Kto má kľúče od jednotlivých dverí?

Viete identifikovať kto všetko má kľúče?

 • Ktoré konkrétne osoby sú to?
 • Ktoré konkrétne kľúče majú?
 • Cez ktoré dvere majú prístup?

Dokážete vysledovať všetky kľúče v rámci kľúčového režimu?

 • Aké sú identity kľúčov?
 • Koľko kľúčov od objektov máte?
 • Kde sú kľúče?
 • Kto všetko má kľúče?
 • Ktoré dvere otvárajú?
 • Sledovanie pohybu kľúčov

Situácia v rámci organizácie sa dá vylepšiť zavedením systémom generálneho kľúča buď do vybraných alebo do všetkých priestorov ale aj tu sa bežne vyskytujú nedostatky:

 • Požičiavanie kľúčov medzi personálom
 • Slabé záznamy
 • Nedostatočná administrácia kontroly kľúčov
 • Veľa generálnych kľúčov
 • Stratené a ukradnuté kľúče
 • Neefektívne systémy a procesy v rámci kľúčového manažmentu
 • Chyby vo vydávaní kľúčov s korektnými prístupovými právami pre konkrétne osoby
 • Systém generálneho kľúča je neadekvátny alebo nesprávne navrhnutý pre aktuálnu situáciu
 • Vydávanie kľúčov podľa dobrej vôle a nie na základe potreby
 • Dvere nie sú vhodne zabezpečené keď sa nepoužívajú
 • Neefektívny alebo nedostatočný proces údržby cylindrov (vložiek)
 • Chýbajúci alebo neefektívny systém spätnej kontroly vydaných kľúčov
 • Chýbajúci alebo neefektívne zabezpečený servis a údržba dverného hardvéru
 • Viac nevhodných systémov generálneho kľúča v rámci veľkej organizácie
 • Použitie viacerých nekompatibilných systémov generálneho kľúča od rôznych výrobcov v rámci jednej organizácie
 • Nedostatočne navrhnutá bezpečnosť
 • Nevhodné zavedenia riadiacich a administratívnych postupov

Organizácia je vystavená bezpečnostnému riziku v nasledovných prípadoch:

 • Neexistuje systém pre manažment kľúčov
 • Existujúci systém nezodpovedá potrebám organizácie
 • Existuje viacero navzájom neprepojených systémov
 • Nie je zavedený systém pre efektívnu správu kľúčov
 • Chýba administratíva zálohovania údajov manažmentu kľúčov
 • Chýba politika uchovávania záznamov
 • Zle nastavené procesy pre záznamy
 • Nevhodná dokumentácia stratených a odcudzených kľúčov
 • Vydaných viac generálnych kľúčov ako je potrebné
 • Nevhodne nastavený systém generálneho kľúča
 • Neautorizované kópie kľúčov
 • Neuzamknuté dvere - najčastejšia príčina neautorizovaného vstupu
Na efektívny manažment kľúčov by mal byť zavedený systém, ktorý bude pozostávať z jednoznačnej politiky pre správu kľúčov v nadväznosti na hardvér dverí, uchovávanie a vydávanie kľúčov s previazaním na dokumentačnú časť najlepšie pomocou špecializovaného softvéru a hardvéru s prepojením na elektronické bezpečnostné systémy.
Partneri
foot_partner_axis.png foot_partner_axxon.png foot_partner_hid.png foot_partner_lenel.png risco-logo.png foot_partner_securiton.pngsecurity_news.png foot_partner_sony.png foot_partner_traka.png foot_partner_wertheim.png